Polityka prywatności

Opublikowano 2017/11/04

Źródło https://wolomin-swiatlowod.pl/polityka-prywatnosci/


Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych podanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego na stronie www.wirtualny-wolomin.pl, komunikatora na stronie https://www.facebook.com/wolominswiatlowod/, a także danych podawanych w trakcie kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta.

Przez „RODO” należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UniiEuropejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Kto jest administratorem ?

Administratorem podawanych danych osobowych (dalej: „Dane Osobowe”) jest TONETIC Group Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 00-844, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0001004774; REGON: 365041826, NIP: 5272775597., z kapitałem zakładowym w wysokości 1.600.000 zł.

W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się na adres e-mail bok@toneticgroup.pl lub telefonicznie 22 599 60 00.

2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych?

Podawane nam dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaPrawnie uzasadniony interes, jeżeli jest
Kontakt przed zawarciem umowy w celu przedstawienia i dostosowania oferty, orazuzgodnienia warunków świadczenia usługArt.6ust. 1 pkt a RODO – zgoda
Art.6ust. 1 pkt b RODO
Rozpatrywanie skarg i reklamacjiArt.6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia
Działania marketingowe własnych produktów lub usług bez wykorzystania środkówkomunikacji elektronicznejArt.6 ust. 1 pkt f) RozporządzeniaPromocja własnych towarów i usług
Działania marketingowe własnych produktów lub usług z wykorzystaniem środkówkomunikacji elektronicznejArt.6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, przy czym ze względu na przepisy odrębne działania prowadzone są wyłącznie napodstawieuzyskanych zgódPromocja własnych towarów lub usług przy użyciu pocztyelektronicznej, telefonu
Obsługa zgłoszeń i wniosków, w tym za pośrednictwemformularzy kontaktowych,zapewnienie rozliczalnościArt.6 ust. 1 pkt f) RozporządzeniaUdzielanie odpowiedzi i informacji na zapytaniazadawane przy użyciuformularzy kontaktowych lub zadawanych w innej formie. Przechowywanieistotnych zapytań orazodpowiedzi w celu zapewnienia zachowania celem zachowania zasady rozliczalności

3. Czy podanie danych jest obowiązkowe ?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania tych danych nie będzie możliwy kontakt w tym przygotowanie oferty.

4. Jak chronione są moje dane ?

Zapewniamy warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwaprzetwarzanych danych osobowych. W tym celu wprowadziliśmy odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia.

5. Jakie mam uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych ?

Jeżeli podane dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli podstawą przetwarzania przez nas danych są nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia) Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania takichdanych osobowych.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego, może Pan/Pani wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania.

Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych – może Pan/Pani żądać udzielenia informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe a jeśli ma to miejsce dostępu do nich oraz udzielenia informacji określonych w art. 15 RODO.

Posiada Pan/Pani prawo do sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od nas usunięcia Pana/Pani danych osobowych w zakresieokreślonym w art. 17 RODO,

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danychosobowych w zakresie określonym w art. 18 RODO.

Posiada Pan/Pani prawo do przeniesienia danych w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesieniaskargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Czy moje dane mogą być przekazane innym firmom ?

Podane nam dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym w naszym imieniu usługi księgowe,prawne,marketingowe,pocztowe,kurierskie,instalacjiprzyłączy itp.

Podane dane mogą być ujawnione podmiotom wskazanym w przepisach przewidujących obowiązek ujawnienia określonych danych (np. organom administracji, organom podatkowym,sądom itp.).

7. Czy moje dane mogą być przekazane do państw trzecich ?

Podane dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. Przez jaki okres będą przechowywane moje dane ?

Dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu w jakim są przetwarzane:

  • dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – do czasu wycofania zgody
  • dane przekazane w celu kontaktu przez okres jednego roku od dnia przekazania tychdanych
  • dane przetwarzane dla celów marketingowych – do czasu wycofania zgody a gdy danetakie przetwarzane są na innej podstawie niż zgoda do czasu wniesienia sprzeciwu
  • dane związane z obsługą zgłoszeń i wniosków i zapewnieniem rozliczalności – przezokres 3 lat
  • dane związane z rozpatrzeniem skarg i reklamacji do czasu upływu 1 roku odprzedawnienia roszczeń pozostających w związku z rozpatrzeniem skarg i reklamacji.

9. Czy moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ?

Nie będziemy przetwarzali podanych danych w sposób zautomatyzowany w taki sposób, abyw wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogły zapaść jakiekolwiek decyzje, wystąpić inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to wpłynąć na Pana/Pani sytuację.

Zbieramy informacje związane z przeglądaniem przez użytkowników zawartości serwisów internetowych, takie jak liczba i źródło wizyt w danym serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Nie łączymy takich informacji z Danymi Osobowymi i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika. Wykorzystujemy te informacje, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynkui ruchu internetowego w ramach danego serwisu internetowego, w celach statystycznych, wszczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w serwisie orazulepszaniem zawartości Serwisu internetowego i jakości świadczonych usług.

10. Czy na moim urządzeniu instalowane są ciasteczka (cookies) ?

Tak, korzystając z serwisu na stronie https://wolomin-swiatlowod.pl/kontakt instalowane sąciasteczka. Ciasteczka używane przez nas na stronie to ciasteczka sesyjne.

Ciasteczka, których używamy nie powodują zmian ani w konfiguracji Pana/Pani urządzenia (np.komputera, tabletu, smartfonu), ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Może Pan/Pani ustawić obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej. Jednak wyłączenie ciasteczek w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego.

Może Pan/Pani ustawić tak przeglądarkę, by móc akceptować lub odrzucać prośby o przechowanie ciasteczka, wtedy przeglądarka automatycznie usunie przechowywaneciasteczka podczas zamykania itp.

Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl