Wykreślenie z rejestru programów Russia Today, Russia Today Document

Szanowni Państwo,

W związku z podjętą przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji uchwałą nr 29/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wykreślenia z rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie wsystemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych, programów rosyjskich („Uchwała nr 29/2022”) z dniem 24 lutego 2022 roku, z uwagi na zamieszczenie treści zagrażających bezpieczeństwu i obronności państwa, wygasły koncesje udzielone nadawcom na rozpowszechnianie programów: Russia Today, Russia Documentary, RTR Planeta, Soyuz oraz Russia 24. Tym samym, nie jest możliwe legalne rozprowadzanie wyżej wymienionych programów w sieciach telekomunikacyjnych do abonentów oraz zgłoszenie tych programów do rejestru programówrozprowadzanych, prowadzonego przez Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zgodnie z Uchwałą nr 29/2022, operatorzy telekomunikacyjni zobowiązani są do zaprzestania dostarczania abonentom wyżej wymienionych programów. Jednocześnie informujemy, że takie działanie, wedle treści art. 60a ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.), nie prowadzi do powstania po stronie abonentów uprawnienia do rozwiązania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, obejmujących świadczenie usług telewizji, pod warunkiem publikacji przez Państwa odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej firmy.

Ze względu na generalny charakter Uchwały nr 29/2022, po wydaniu przez Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji decyzji o wykreśleniu wskazanych powyżej programów z rejestru programów rozprowadzanych w stosunku do poszczególnych operatorów telekomunikacyjnych, zostaną one Państwu doręczone.

Z perspektywy wiążących Państwa umów z nadawcami umów licencyjnych na reemisję/rozprowadzanie rzeczonych programów, rekomendowanym przez Brightspot działaniem jest poinformowanie Państwa kontrahentów o treści podjętej przez KRRiT Uchwały nr 29/2022 oraz o konieczności zaprzestania rozprowadzania tychże programów do abonentów.

https://www.gov.pl/web/krrit/rosyjskie-programy-wykreslone-z-rejestru-programow-rozprowadzanych